☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR437

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 18-10-1948
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (06-01-2022)
Folio number: 2

Igen tisztelt Igazgató Úr!

Bálint doktor úr látogatása és Igazgató úr legutóbbi /szept. 26.-i/ levele óta történt eseményekről az alábbiakban számolunk be.

Nagyon rosszul esett mindnyájunknak, hogy minden erőfeszítésünk és igyekezetünk ellenére, Bálint doktor úrnak az volt az érzése – nyilván valamilyen befolyásra – hogy nem kellő mértékben iparkodunk az átutalásokat kisürgetni. Valószínűleg nincsenek tisztában a külföldi átutalások nehézségeivel, mert máskép sem Önt, sem Bálint doktor urat nem így informálták volna. Ezért lett volna nagyon jó, ha Igazgató úr Pestre tudott volna utazni és személyesen győződött volna meg a dolgok állásáról. Sz.K.F által megadott összeköttetés igénybevétele csak rontott a helyzeten, az igénylés egyáltalán nem is került az illető elé, mert egészen más beosztásban van. Ezt a tényt nem közölte velünk, hanem azt mondta, ha az akta hozzákerül, sürgősen elintézi. Az ő tanácsára megismételtük igénylésünket és ezzel az előző igénylesünk, mely már eléggé előrehaladott állapotban volt, természetesen érvényét vesztette. Most hetenként legalább kétszer sürgettük és még az is közbejött, hogy ezt az osztályt a Nemzeti Bank átszervezése miatt egy másik épületbe helyezték át, ami újabb legalább 10 nap késedelmet jelentett. Különben is nagyon nehezen mennek keresztül ezek az igénylések, mert külföldön élő magyar szerzőknek csak a legritkább esetben adják meg az átutalási engedélyt. Az utánjárás közben kiderült, hogy jogdíjra előleget nem szívesen utalnak ki, elszámolást pedig most nem csinálhattunk, mert akkor kiderült volna, hogy a járandóság az 1000 forintot sem éri el. Fennálló tartozásokra viszont hamarabb utalnak ki valutát. Mi mást nem tehetünk mos már, minthogy a nyakunkra járunk és mennyire lehetséges kisürgetjük, hogy az engedélyt minél előbb megkapjuk és a pénzt átutalhassuk. A szerzőnek vagy hozzátartozójának honoráriumot szintén csak Nemzeti Bank engedéllyel lehet helyben kifizetni, de ezt információnk szerint meg szokták adni.

Csomagok árát a Nemzeti Bank rendelkezése szerint szintén csak engedéllyel lehet elszámolni, tekintettel arra, hogy nem magán személy, hanem rt. vagyunk. Ezzel kapcsolatban egy akciót indítottunk, hogy az Igazgató Úr a nálunk megjelent könyveiért fennálló követelése erejéig küldhessünk élelmiszer csomagot. Kérjük, hogy egy külön levélben az elszámolások megejtésére felszólítani szíveskedjék a Pantheont, melynek alapján mi kérjük a Nemzeti Bankot, hogy ezen követelést jóváírhassuk és ennek erejéig élelmiszercsomagot küldhessünk. Míg ez meg nem történik, nem merünk semmit tenni, mert az új kötelező könyvelési rendelettel kapcsolatban nagyon szigorúan bírálják el ezeket a dolgokat és a legkisebb szabálytalanság esetén bíróság elé állítják az elkövetőket.

A másik átutalást az illetőknél jóformán naponta sürgetjük, köztudomású, hogy vantatottan fizetnek. Vándor Kálmán tavaly megjelent regényének honoráriumát annak ellenére, hogy személyesen is módja van sürgetni, a mai napig sem kaptuk meg teljes egészében. Nem hagyjuk az ügyet elaludni, személyesen, telefonon és írásban is állandóan sürgetjük. Nagyon szeretnénk, ha végre a sok utánajárásunknak eredményét is látná Igazgató Úr!

Múlt hó 26.-i levele óta bizonyára sikerült bekapcsolódnia az említett kiadóvállalat munkájába s reméljük, hogy ez valamit anyagi könnyebbséget is jelent Önöknek.

Új regényét kíváncsian várjuk. Egész biztos érdekes lesz s valami eredményt is el tud majd érni vele az erkölcsieken kívül.

A folyamatban lévő ügyekről szintén csak eredménytelenségről számolhatunk be. Vázsonyi doktor a Kísértet a Bábel utcában-t visszaküldte azzal, hogy egyidejűleg írt Önnek. Cserépfalvi, Németh Andort a náluk lévő kéziratok visszaküldésére, mivel személyes sürgetésünk eredménytelen maradt, írásban szólítottuk fel. Talán mégis sikerülni fog színvallásra késztetni őket.

Pantheon helyzetéről, terveiről a következőkben számolunk be. Forgalmunk augusztusban 7.520.-, szeptemberben 5.540.- forint volt. A helyzet nagyon nehéz. Az új kiadványokra szükséges összegek előteremtése szinte lehetetlen, mert az augusztus-szeptemberi forgalom jóformán még a havi rezsit sem fedezte.

Első őszi megjelenésünk e hóvégén, Ping Ying: Lázadó lányok 1941-ben megjelent kiadványunk. Ennek borítólapja klisével együtt ostrom alatt tönkrement, ezért eddig nem volt forgalomban. Ezenkívül képeskönyveink utolsó példányaira is most kerül sor. Szikrával közös kiadásra kerülő Traven: Halálhajó is lassan elkészült és november elején valószínűleg megjelenhetünk vele. Ezenkívül, mivel egyedül a nagy befektetés miatt nem tudtuk volna kihozni, közösen a nyomdával, cinkografussal és a könyvkötővel készül egy új 5 lapos leporelló képeskönyv, Kis emberkék világa címen. Egyes tárgyak képei vannak benne és csak a tárgy neve van a képek alá írva. Tekintettel, hogy a haszon négyfelé oszlik, részvételünk inkább csak főbizományi jellegű. A könyv mindenesetre hiányt pótol, mert ilyenfajta képesköny, amelyik egész kicsi gyerekek részére készül, most nincs forgalomban. Ha ez beválik, szeretnénk folytatólag többféle képeskönyvet ilyenmódon kiadni, mert azt tapasztaljuk, hogy ezeket még valahogyan el lehet adni. Távolabbi, még karácsony előtt megvalósítandók lesznek: Kertész Erzsébet egy új leányifjúsági irata van cenzúrán, Harriet címen, a Tamásbátyja kunyhója című amerikai regény írónőjének, Harriet Becher-Stowe-nek életregénye; Stefan Zweig: Stuart Maria-ját szintén benyújtottuk cenzúrára, mert félő, ha nem adjuk ki, elveszítjük a jogot. Dr. Kerpel 8% jogdíjat kért – állítólag az író jogutódjával történt megállapodás alapján – a kötött ár után és 150.- előleget. Ha a cenzúra engedélyezi a könyv kiadását, megpróbáljuk a jogdíjat a fűzött bolti ár után elszámolni. / pénzünk még nincs az előlegre/. Juhász Vilmos a legidősebb fia részére lektorátus féle vállalkozást kezdett. Az ő általa ajánlott tervek közül, amelyiket esetleg megvalósítjuk, bizonyos %-os részesedést kér. Ezideig a következő terveket ajánlotta: Hangversenykalauz. Ismertetné a híresebb koncertdarabokat szerzőik rövid életrajzával. Ilyesmi Rózsavölgyinél még háború előtt megjelent. – Drámaismertetések. Szintén a tartalmak és esetleges magyarázatokat tartalmazná az ismertebb és nálunk is műsoron lévő drámákról. – Elnyomott népek. Az elnyomott és részben kipusztított népek, mint az indián, néger, ír stb. történelmével és elnyomásuk okaival foglalkozna. – A világirodalom fejlődése 1918.-tól. Főleg az eddig alig ismert vagy félreismert nemzetek irodalmáról szólna, természetesen rátérne a nagy nemzetek irodalmának fejlődésére is 1918-tól napjainkig. – Idegen nyelvűek. Edison naplója, Sloughton: The New Science of Surgery, Wright: Twinze Million Black Koviles, Radford: Babonák története. – Még ajánlotta Vágó Márta által írt könyvet József Attila életéről, melyben több eddig ismeretlen levél és vers is van, azonkívül egy csomó olyan személyről is ír, akik most szerepet játszanak. Anyag volna tehát, csak sajnos amiért minden tervünk kivihetetlen, az a tőkehiány.

Juhásznak mindenesetre azt mondtuk, hogy ezeket közöljük Önnel és az Ön véleményéről tesszük függővé, hogy a sok terv közül melyiket valósítjuk meg, amennyiben anyagi lehetőségünk nyílik rá.

Közös kiadásokra vonatkozó megbeszéléseink teljesen abbamardtak. Magyar Téka kényszeregyességet kért maga ellen, a Népszavát pedig a Szakszervezeti Tanács veszi át, egyéb közös kiadásról egyelőre nincsen szó.

Esetleg az új árkalkulációs rendelet – melyről bizonyára hallott Igazgató úr – a gyakorlatban beválik, több lehetőség nyílik valamelyik kiadóval való együttműködésre. A rendelet 2.3 szorzószámú kalkulációs kulcsot állapít meg, a viszontelárusítónak adható engedmény szépirodalomnál 32%, egyéb tárgyú kiadványoknál 25%, az eddig általános 40% és a terjesztőnek adott 50%-kal szemben. Így a könyvek lényegesen olcsóbbak lesznek, de a terjesztők és könyvnagykereskedők forgalma, mely nálunk dominált, teljesen kikapcsolódott. Amelyik kiadónak részletosztálya van, vagy el tud jutni közvetlen az olvasóhoz, könnyebb helyzetben van. Hogy mi most átszervezzük alapjában az egész eddigi eladási rendszerünket, csak úgy lehetne mód, ha újabb nagyobb összegeket fektethetnénk be a vállalatba, amit a mai viszonyok közt előteremteni nem lehet.

1947. december 31.-i mérlegünk másolatát mellékeljük, mely szerint az elmúlt évben 4.347.57 forint veszteségünk volt.

Valószínűleg értesült arról, hogy Keéri-Szántó Andor régi betegsége következtében meghalt.

Tarján Magda ebben a pillanatban jött vissza a Nemzeti Bankból azzal az örömhírrel, hogy igénylésünket még e héten elintézik. Ha az engedély megvan, az átutalás már gyorsan megy és rövidesen Igazgató úr kezeihez kapja a pénzt. Amennyiben esetleg mód kínálkozik és megkapjuk az engedélyt, igyekszünk esetleg táviratilag átutalni. Egyéb jelenteni valónk nem lévén, mindannyiukat szeretettel üdvözöljük

Tiringer, Vándor Kálmán