☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR228

Révai Testv. Irodalmi Intézet Rt. Igazgatóság
Budapest
Date: 07-03-1934
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (18-09-2021)
Folio number: 2

Igen tisztelt Igazgató Úr!

A könyvkereskedők mind sürgősebben követelik az idei Könyvnap megrendezését, s programjának közzétételét. Én a magam részéről az Athenaeum és Franklin kiválása folytán ez ügyben mind máig passzíven viselkedtem és azt óhajtottam, hogy az én személyem kikapcsolásával rendeztessék meg a magyar könyvkereskedelemnek ez az ünnepe, amely az utóbbi esztendők tanúsága szerint mind nagyobb és nagyobb méreteket öltvén, kétségtelenül oly propagandisztikus erővel bír, - nem is szólván a szortimentet felettébb érintő anyagi előnyről, - hogy annak elejtése oly bűn volna a magyar könyvvel szemben, amelyért a felelősséget én nem vállalhatom. Sajnos látom, hogy senki sem akarja ezt a munkát vállalni és ha még soká késlekedünk, akkor az idő hiánya miatt az egész dolog nem fog létrejönni.

Ez a körülmény egyrészt, másrészt pedig számos egyéb ügy /kereskedelmi minisztérium kartell osztályának az Egyesülettel szemben való fellépése, a könyv kiviteli kérdésének állandó zavarai, a deviza gazdálkodás állandó nehézségei, kultúrpolitikai kérdések előnyomulása, lásd a Szépművészeti és Irodalmi Tanács, A tisztességtelen verseny újabb szabályozása, stb/, amelynek megoldása csakis egységesen és kellő előkészület mellett oldható meg: ismét megérlelik bennem azt a gondolatot, hogy az Egyesület elnökségéről lemondok. Mielőtt azonban ezt véglegesen, hivatalos formában újólag megtenném, az Egyesület és a magyar könyv érdekében szükségesnek érzem, hogy a kiadói szakosztály vezető tagjaival legalább a függő kérdésekre vonatkozólag valamelyes megállapodásra jussak és épen ezért azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy folyó hó 12-én délelőtt ½ 12 órakor hivatalos helyiségemben /V., Vadász u. 16/ megtartandó szűkebbkörű értekezleten résztvenni szíveskedjék. Vagyok teljes tisztelettel

Dr. Keéri-Szántó Andor