IGY015

Date: 28-08-1947
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (29-10-2017)
Folio number: 4

Miniszter Ur

Párisi tárgyalásaim eddigi eredményényéről tisztelettel a következőket tudathatom:

1/ augusztus 25-én Sauvageot, Warnier, Gyergyai, Lelkes és Dobossy urak társaságában megbeszéltük a leforditandó magyar könyvek dolgát. A forditó bizottság előreláthatóan a következőkből áll: Sauvageot, Roger Richard, André Prudhommeaux, Halmosné szül. Petitjean, Solya, Sales, L’hermite és Gara László; a francia szöveg átnézését francia írókra biznánk, de átnézné azokat Sauvageot és Gyergyai is. A leforditásra szánt első öt könyv a következő: Móricz Zsigmondtól A boldog ember és Rózsa Sándor, Kassák Lajostól az Egy ember életének első 3 kötete, Tersánszky Jenőtől a Kakuk Marci egy kötetbe vont részei, Ligeti Lajostól a Sárga Istenek sárga emberek és Szabolcsi Bencétől a Magyar zene története az eredettől Bartókig. Könyvenként a fordítás költsége 100.000-120.000 francia frank volna. Kérem tehát az első öt könyv költségének Párisba való küldését, valamint a megnevezett könyvek hozzám juttatását /Institut Hongrois címén/.

2/ Itt létem alatt került döntő állapotba a Sorbonne-on felállitandó magyar chargé de cours- és lektor állásának ügye. Az előbbire Sauvageot, az utóbbira Gyergyai Albert vállalkoznék. A dolog lényegében rendben van, csupán gyors megvalósitása huzódik a Sorbonne-on uralkodó kedvezőtlen magyar hangulat miatt. Beszéltem Károly követ urral, és ő Taitgen helyettes külügyminiszternél, valamint Auriol köztársasági elnöknél első bemutatkozásakor megemlitette a dolgot, átadta az erre vonatkozó memorandumot, és igéretet kapott arra, hogy a magyar tanitás még ebben az évben megindulhat a Sorbonne-on. Kérem tehát Miniszter Ur intézkedését, hogy a lektori javadalmazás költsége /a román lektor jövedelme havi 50.000 frank/ költségvetésileg biztositassék és gondoskodás történjék a Sorbonn-on szervezendő egyetemi magyar intézet könyvtárának felállitásáról is.

3/ Lelkes István a nizzai Petőfi tanszék ügyében részletes jelentést és költségvetést küldött; tekintettel hogy az egyetemi félév november elsején indul, és jóval előtte jelentkeznünk kell, kérem, hogy ez ügyben sürgősen dönteni sziveskedjék.

4/ Az {Institut Hongrois|} november folyamán a magyar képzőmüvészeti ösztöndijasok müveiből kiállitást tervez Bartha László, Duray Tibor, Szalay Lajos, Szentiványi Lajos és a Rómából erre az alkalomra átjövendő Eösze András részvételével. Arra kérem, hogy nevezetteknek személyenként három havi további itt tartózkodásukra 40.000 francia frankot biztositani sziveskedjék kivéve Eösze Andrást, aki számára 15.000 frank és utiköltség /Róma-Páris/ elégséges volna. A kiállitást az Intézet a Quai d’Orsay kulturális osztályával együttesen, illetve annak támogatásával rendezi meg, igy a mi költségünk tulajdonképpen csak a keretek beszerzésére, illetve bérlése volna. A kiállitás költségeinek fedezésében Miniszter Ur elvi hozzájárulását kérem, hogy Lelkes a Quai d’Orsay megfelelő osztályával az ügyet megbeszélhesse.

5/ Itt hivom fel Miniszter Ur figyelmét Szalay Lajos személyére. A Párisban élő magyar müvészek között jelenleg kétségtelenül ő vivta ki a legtöbb elismerést. Igen nehéz körülmények között él. Egy időleges segély kivételével soha még magyar ösztöndijat nem kapott. Véleményem szerint igen érdemes arra, hogy ilyenben sürgősen részesüljön, hogy művészi munkáját folytathassa.

6/A Bartók verseny francia jelentkezői még nem kapták meg az elutazásukra és ott tartózkodásukra vonatkozó tájékoztatást. Ez veszélyezteti, hogy egyáltalában utnak indulnak. Kérem Miniszter Ur intézkedését kollektiv utazásuk megszervezése és a különféle engedélyek együttes megszerzése ügyében is.

7/ Sauvageot Aurélien ur a francia községi választások miatt csak október 20-án hagyhatja el Párist. Azt a kivánságát fejezte ki, hogy diszdoktorrá való avatása október 23 és 30 között történjék.

8/ Sauvageot ur megigérte, hogy résztvesz sőt magyarul felszólal az Eötvös Collegium ünnepélyén. Ennek dátuma most október eleje. Azt kéri, hogy az ünnepélyt -mivel szombati napra kell esnie- október 25-én tartsák meg. Kérem Miniszter Urat, sziveskedjék a dolgot ilyen értelemben Keresztury Dezsővel megbeszélni. Ebben az esetben a Bartók versenyek nemzetközi közönsége is résztvehetne a Collegium ünnepélyén.

9/ A Magyar Intézetben jelenleg Köpeczi Béla dr. öszondijas tanár igen eredményesen végzi, a távollevő titkárnőt helyettesitve, az adminisztrációs munkát. Rá hárulna az Intézet könyvtárának rendezése, katalógizálása és állandó kezelése is. Tekintve Lelkes István erős elfoglaltságát szükségesnek látszik, hogy Köpeczi Béla az 1947/48 tanévre mint ösztöndijas beosztást kapjon az Intézetbe. Kérem Miniszter Urat, hogy Köpeczi Bélának félnapi munkája fejében havi 10.000 frank dijazást engedélyezzen.

10/ A Magyarországra meghivandó illetve hosszabb tartózkodásra kiküldendő franciák ügyében, azok távolléte illetve betegsége miatt még nem adhatok ajánlatot. A gyengélkedő Prudhommeaux urral a hét végén lesz találkozásom. Erről következő levelemben fogok beszámolni.

Szeptember elején a Rencontre Internationale vendégeként Genfbe utazom. Valószinüleg két-három hetet töltök ott. Esetleges válaszát tehát Genfbe kérem, a Bibliothéque Hongroise cimére. Szeptember végén előreláthatólag ismét Párisban leszek.

Kérem Miniszter Urat, fogadja őszinte nagyrabecsülésemet