☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

FF017

Brussels
Date: 22-05-1973
Language: Hungarian
Repository: Library Ferenc Fejtő, Fehérvárcsurgó
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (19-01-2018)
Folio number: 2

Kedves Fejtő

Bocsánatot kérek, hogy levelére csak ily későn válaszolok. Pesti vendégeim vannak és annyira lefoglalnak, hogy a magam ügyeivel alig tudok törődni.

Először is kitérek arra a néhány nagyon kedves szóra, amivel Maga engem méltat. Talán már irtam korábban hogy nagyon meg vagyok hatva attól, hogy rólam ilyen jó emlékei vannak, és most ismétlem ezt a vallomást. Kár hogy nincs folyamatosan tájékoztatva arról a szóbeli és irásbeli munkáról, amiket 1956 óta elvégeztem itt künn és ezekkel kapcsolatban is néha jól esne, ha valaki egy pár jó szót ejtene ezekről. Nem a hiuságom esenkedik ez után, de a sok hiábavaló és eredménytelen erőfeszités után, amivel megkiséreltem a magyar forradalomra görgetett sirhantot szabaddá tenni, leginkább az az elégtétel meglenne, hogy emberileg lehetségest megtettem és ezt mások sem tagadhatják.

Azt hiszem, hogy emigráns csoportunk erölködése hogy a jelenlegi rendszerrel szemben a saját elképzeléseiket összefoglaljuk, szintén ebbe a kategoriába tartozik. Ezért igyekeztünk megmozgatni minden jó barátunkat és velük rokonszenvezőket, hogy talán a jövendő számára igazolást teremtsünk magunknak. Mélységesen sajnálom, hogy távolléte miatt ebben az ’’alkotásban” nem tudott résztvenni, ennek nem kis részben magam is hibás vagyok, mert előbb kellett volna Mgával az összeköttetést keresni. Most már késő, a fent emlitett elfoglaltságom miatt is, de azért is, mert a szóbanforgó Alternativa végül is megszületett és néhány nap mulva már tárgyalunk is a bécsi összejövetelünkön.

Bár az első szöveg – szerintem – nagyon szép, az összefoglalás kitünő, mégis ugy érzem, hogy a tárgyaláson kiegészitéseket fognak a résztvevők ajánlani. Ez azt jelentené, hogy a végleges szöveg még nincs kész és minden megfelelő kiegészitésre még szükség le[…] Ezért arra gondoltam, hogy a bécsi tárgyalás eredményét megküldöm Magának is és megkérem hogy megjegyzéseit vagy kifogásait utólag közölje velünk.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a bécsi konferencia elé kerülő szöveget Dr Gergelyffy Sándor és Kovács Dénes állitottákm össze, a beérkezett rengeteg anyagból. Gergelyffy {Takács József|} titkára volt, bizonyára ismerte ezt a paraszti sorból felemelkedett agrárszakértőt. Takács József még alaposabban ismerte a magyar mezőgazdaság problémáit, mint Szeder Ferenc. Annak a ténynek, hogy Józsi bácsi nem szerzett magának nagyobb hirnevet ebben az ügyben, egyszerüen az volt az oka, hogy nagyon szerény, nagyon egyszerü, nagyon befelé élő ember volt és tájékozottságát, képességeit olyan természetes dolgoknak tartotta, amikért külön elismerésre nem várt soha.Bizonyos hogy Gergelyffy mellette sok mindent megtanult, aminek most hasznát vehette. Kovács Dénes ujságiró volt, emigrációnk után hosszu ideig a Népszavát szerkesztette /Londonban!/, őt is nagyrabecsülöm.

Az alternativa kettejük szövegében is meglehetősen terjedelmes lett. Én ugy képzeltem az egészet hogy az olyan „schlagwortszerü” lesz, mint / bár nem szivesen hasonlitom össze / a kommunisták május felhivásai, semmi esetre sem azonban azok primitiv jelszavai. A beérkezett anyag olyan bő hogy abból, már a jelenlegi elképzeléseink szerint is, egy nagyszabás tanulmány kerekedhet ki, igy hát erre is készülünk. Az Alternativa az elkészülés után azonnal, a tanulmány – esetleg több nyelven – később jelenne meg. Amint látja, irtó nagy fákba vágjuk a fejszénket, de hát álmodni talán csak szabad? A Maga közremüködése, ha ezután is vállalja, tehát nagyon hasznos lehetne.

Pesti vendégeim hamarosan hazamennek. Utána én Bécsbe megyek, majd a jövő hó közepén Izraelbe, ahová Golda Meir már évek ota invitál. Ezeket követőleg körülbelül augusztusig szabad leszek, mert akkor ismét pesti vendégeim lesznek. Nagyon örülnék, ha a közbeeső időben alkalmam lenne Párisba szaladni és ottani magyar barátaimmal találkozni. Ebbe a tervbe Maga is beletartozna, ha otthon lenne abban az időben.

Semmiért se nehezteljen, még az emigrációban sem rendelkezik mindenki az idejével!

Sokszor üdvözlöm, kedves feleségével együtt

A régi Barátsággal /most már így irhatom!/

Kéthly Anna